[OBPv4.0.0-createUserWithRoles, OBPv3.0.0-getEntitlementRequests, OBPv5.0.0-createConsentByConsentRequestIdSms, OBPv4.0.0-deleteUser, OBPv5.0.0-createConsentRequest, OBPv4.0.0-createUserWithAccountAccess, OBPv2.1.0-getRoles, OBPv3.0.0-getEntitlementsForCurrentUser, OBPv2.0.0-createUser, OBPv5.1.0-deleteNonPersonalUserAttribute, OBPv4.0.0-updateMyPersonalUserAttribute, OBPv3.1.0-refreshUser, OBPv4.0.0-getConsents, OBPv4.0.0-getCustomersMinimalAtAnyBank, OBPv4.0.0-revokeUserAccessToView, OBPv5.0.0-createUserAuthContextUpdateRequest, OBPv3.1.0-revokeConsent, OBPv5.0.0-answerUserAuthContextUpdateChallenge, OBPv3.1.0-createConsentEmail, OBPv4.0.0-getUserWithAttributes, OBPv4.0.0-getMySpaces, OBPv4.0.0-getConsentInfos, OBPv4.0.0-grantUserAccessToView, OBPv5.0.0-getConsentByConsentRequestId, OBPv2.0.0-addEntitlement, OBPv3.0.0-getCurrentUser, OBPv3.0.0-deleteEntitlementRequest, OBPv5.1.0-unlockUserByProviderAndUsername, OBPv4.0.0-getUsersByEmail, OBPv5.0.0-getUserAuthContexts, OBPv4.0.0-revokeGrantUserAccessToViews, OBPv5.1.0-mtlsClientCertificateInfo, OBPv2.1.0-getEntitlementsByBankAndUser, OBPv5.1.0-getUserByProviderAndUsername, OBPv5.1.0-getUserLockStatus, OBPv5.0.0-getCustomersAtOneBank, OBPv5.1.0-getNonPersonalUserAttributes, OBPv5.0.0-createUserAuthContext, OBPv4.0.0-updateConsentStatus, OBPv5.0.0-createConsentByConsentRequestIdEmail, OBPv2.0.0-deleteEntitlement, OBPv4.0.0-getCustomersAtAnyBank, OBPv2.0.0-getPermissionsForBankAccount, OBPv3.1.0-deleteUserAuthContextById, OBPv3.1.0-deleteUserAuthContexts, OBPv4.0.0-getLogoutLink, OBPv3.0.0-getCustomersForUser, OBPv4.0.0-getCurrentUserId, OBPv3.0.0-getPermissionForUserForBankAccount, OBPv4.0.0-getEntitlements, OBPv3.0.0-getEntitlementRequestsForCurrentUser, OBPv4.0.0-getUsers, OBPv5.0.0-createAccount, OBPv5.1.0-selfRevokeConsent, OBPv3.1.0-answerConsentChallenge, OBPv5.1.0-revokeConsentAtBank, OBPv4.0.0-getUserByUserId, OBPv4.0.0-getEntitlementsForBank, OBPv5.1.0-lockUserByProviderAndUsername, OBPv4.0.0-addConsentUser, OBPv3.0.0-getAllEntitlementRequests, OBPv3.1.0-createConsentSms, OBPv5.0.0-getCustomersMinimalAtOneBank, OBPv3.0.0-addEntitlementRequest, OBPv3.1.0-getAllEntitlements, OBPv4.0.0-createMyPersonalUserAttribute, OBPv4.0.0-createUserCustomerLinks, OBPv5.0.0-getMyCustomersAtAnyBank, OBPv4.0.0-resetPasswordUrl, OBPv4.0.0-getMyPersonalUserAttributes, OBPv5.0.0-getConsentRequest, OBPv5.1.0-createNonPersonalUserAttribute]