[OBPv4.0.0-getCounterpartyByNameForAnyAccount, OBPv1.2.1-addCounterpartyCorporateLocation, OBPv1.2.1-getOtherAccountPrivateAlias, OBPv4.0.0-deleteCounterpartyForAnyAccount, OBPv1.2.1-updateCounterpartyPhysicalLocation, OBPv1.2.1-addCounterpartyOpenCorporatesUrl, OBPv4.0.0-getCounterpartyByIdForAnyAccount, OBPv1.2.1-updateCounterpartyOpenCorporatesUrl, OBPv4.0.0-getExplictCounterpartiesForAccount, OBPv1.2.1-deleteCounterpartyCorporateLocation, OBPv1.2.1-updateCounterpartyPrivateAlias, OBPv1.2.1-deleteCounterpartyPhysicalLocation, OBPv1.2.1-getOtherAccountMetadata, OBPv1.2.1-addCounterpartyUrl, OBPv1.2.1-addOtherAccountPrivateAlias, OBPv1.2.1-addCounterpartyImageUrl, OBPv4.0.0-getCounterpartiesForAnyAccount, OBPv1.2.1-updateCounterpartyPublicAlias, OBPv4.0.0-getExplictCounterpartyById, OBPv1.2.1-addCounterpartyPhysicalLocation, OBPv4.0.0-createCounterparty, OBPv1.2.1-getCounterpartyPublicAlias, OBPv1.2.1-updateCounterpartyMoreInfo, OBPv1.2.1-addCounterpartyMoreInfo, OBPv1.2.1-deleteCounterpartyMoreInfo, OBPv1.2.1-deleteCounterpartyUrl, OBPv4.0.0-deleteExplicitCounterparty, OBPv1.2.1-updateCounterpartyUrl, OBPv1.2.1-deleteCounterpartyOpenCorporatesUrl, OBPv1.2.1-updateCounterpartyImageUrl, OBPv1.2.1-deleteCounterpartyPrivateAlias, OBPv3.0.0-getOtherAccountByIdForBankAccount, OBPv1.2.1-getOtherAccountForTransaction, OBPv3.0.0-getOtherAccountsForBankAccount, OBPv4.0.0-createCounterpartyForAnyAccount, OBPv1.2.1-deleteCounterpartyImageUrl, OBPv1.2.1-deleteCounterpartyPublicAlias, OBPv1.2.1-updateCounterpartyCorporateLocation, OBPv1.2.1-addCounterpartyPublicAlias]