[OBPv4.0.0-getDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-updateMyDynamicEntity, OBPv4.0.0-deleteDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-deleteMyDynamicEntity, OBPv4.0.0-updateBankLevelDynamicEndpointHost, OBPv4.0.0-updateDynamicEntity, OBPv4.0.0-createDynamicEndpoint, OBPv3.0.0-getAdapterInfoForBank, OBPv4.0.0-updateBankLevelEndpointTag, OBPv4.0.0-deleteDynamicEntity, OBPv2.0.0-elasticSearchMetrics, OBPv3.1.0-updateMethodRouting, OBPv3.1.0-getObpConnectorLoopback, OBPv3.1.0-getAdapterInfo, OBPv4.0.0-getScannedApiVersions, OBPv4.0.0-getMyDynamicEntities, OBPv4.0.0-createBankLevelDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-updateDynamicEndpointHost, OBPv3.1.0-getMethodRoutings, OBPv3.1.0-getMessageDocsSwagger, OBPv4.0.0-deleteBankLevelDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-deleteBankLevelEndpointTag, OBPv4.0.0-createBankLevelEndpointTag, OBPv1.4.0-getResourceDocsSwagger, OBPv4.0.0-getBankLevelDynamicEntities, OBPv4.0.0-createBankLevelDynamicEntity, OBPv3.1.0-getServerJWK, OBPv3.1.0-getOAuth2ServerJWKsURIs, OBPv4.0.0-getSystemLevelEndpointTags, OBPv4.0.0-deleteMyDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-deleteBankLevelDynamicEntity, OBPv4.0.0-createDynamicEntity, OBPv4.0.0-deleteSystemLevelEndpointTag, OBPv4.0.0-createSystemLevelEndpointTag, OBPv2.2.0-getMessageDocs, OBPv3.1.0-config, OBPv1.4.0-getResourceDocsObpV400, OBPv4.0.0-root, OBPv2.1.0-getMetrics, OBPv3.1.0-getRateLimitingInfo, OBPv4.0.0-getCallContext, OBPv4.0.0-getBankLevelEndpointTags, OBPv2.2.0-getConnectorMetrics, OBPv1.4.0-getBankLevelDynamicResourceDocsObp, OBPv4.0.0-verifyRequestSignResponse, OBPv4.0.0-getBankLevelDynamicEndpoints, OBPv4.0.0-getBankLevelDynamicEndpoint, OBPv3.1.0-deleteMethodRouting, OBPv4.0.0-getMyDynamicEndpoints, OBPv4.0.0-getDynamicEntities, OBPv4.0.0-getDynamicEndpoints, OBPv4.0.0-getMapperDatabaseInfo, OBPv3.1.0-createMethodRouting, OBPv4.0.0-updateSystemLevelEndpointTag, OBPv4.0.0-updateBankLevelDynamicEntity]